پروژه: پتروشیمی کیمیای خاورمیانه

پتروشیمی خاورمیانه
پتروشیمی خاورمیانه

محل پروژه پتروشیمی کیمیای خاورمیانه : سایت 2 منطقه ویژه پارس جنوبی – عسلویه

زمان شروع : مردادماه 1396

کارفرما : شرکت گاما / TCC

حوزه کارکرد:

ساخت و نصب 5200 مترمربع کانالهای مربوط به سیستم تهویه در ساختمان های سایت

نصب و راه اندازی دستگاه های سیستم تهویه HVAC در ساختمان های Substation, Control Room, Laboratory

اجرای عملیات لوله کشی مسی دستگاه های تهویه در ساختمان های فوق