پروژه: نیروگاه اتمی بوشهر

 

 

محل پروژه نیروگاه اتمی بوشهر : بوشهر

زمان کارکرد: بهمن 84 – تیر 86

کارفرما : سازمان انرژی اتمی  / j.s co-B.N.P.P

حوزه کارکرد:

ساخت HVAC و نصب 2000 متر مربع کانالهای مربوط به سیستم در ساختمان مرکزی آتش نشانی نیروگاه

مونتاژ و نصب کلیه تجهیزات تهویه