پروژه: طرح توسعه حوزه نفتی آذر

محل پروژه : ایلام – شهرستان مهران

زمان شروع : مهرماه 1395

کارفرما : شرکت جهانپارس

حوزه کارکرد:

ساخت و نصب کانالهای مربوط به سیستم تهویه در ساختمان های سایت

نصب و پیش راه اندازی دستگاه های HVAC

اجرای کامل عملیات برق و ابزار دقیق در پروژه Early Production

Share