پروژه: پالایشگاه گاز فاز 12

محل پروژه :کنگان / پارس جنوبی
زمان : شهریور 91 تا اردیبهشت 94
JV کارفرما : شرکت کیسون / مشارکت
مبلغ قرارداد : 27،390،000،000 ریال
حوزه کارکرد:
بهره برداری و سرویسهای تعمیر و نگهداری سیستمهای سرمایشی و
گرمایشی ساختمانهای سایت پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی.
ساخت و نصب 6000 مترمربع کانالهای گالوانیزه مربوط به سیستم تهویه

Share